Algemene Voorwaarden Medisch Sportpedicure Monique van der Lelie

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Sportpedicure Monique van der Lelie (hierna te noemen MSPM) en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

MSPM zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per app of via de website www.pedimo.nl worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan MSPM door te geven. De afmelding kan telefonisch of per app. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt dan mag MSPM 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen.

4. Tarieven en betaling

MSPM vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website en in de praktijk. De tarieven zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per bankapp te voldoen. Voor cliënten die de behandeling vergoed krijgen via de Ketenzorg zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling door MSPM worden ingediend bij het Huisartsen Informatie Systeem of bij de podotherapeut. De cosmetische handelingen die niet vergoed worden kunnen in overleg met de cliënt tegen bijbetaling uitgevoerd worden. 

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan MSPM. De persoonlijke gegevens worden door MSPM behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden uitsluitend met toestemming van cliënt ter beschikking gesteld aan andere disciplines, zoals huisarts of medisch specialist. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Vanaf 25 mei 2018 gelden de strenge privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal hierop toezien en de regels handhaven. MSPM voldoet aan de regels van de wet op de privacy en heeft een AVG verklaring. 

6. Geheimhouding

MSPM is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak MSPM verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

MSPM kan niet aansprakelijk worden gehouden van schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MSPM is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. 

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van MSPM. Diefstal wordt door MSPM altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie

MSPM geeft drie dagen garantie op de behandeling. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere specialist niet heeft opgevolgd.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan MSPM. MSPM dient de cliënt binnen zeven dagen een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is zal MSPM de behandeling opnieuw verrichten. Indien MSPM en cliënt niet tot overeenstemming komen dan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MSPM het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen MSPM en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 

Copyright: 2018 Medisch Sportpedicure Monique van der Lelie